2
Sano Savremena ishrana životinja

Здрав раст

Претпријатија за производство на месо и млеко

Сертификати

Високо ефективни производи и концепти за исхрана на животни

Сано производна програма

Квалитетни производи и концепти за исхрана на животните

Како се постигнува тоа?

Одговорот е едноставен – јасни придобивки кој ги остварува потрошувачот со примената на Сано концептот, а тоа е подобрување на финансиските резултати на претпријатието.

Што ги прави Сано производите единствени и ексклузивни на пазарот?

Прво – нивниот состав. Сано производите содржат важни активни материи, кои производот го прават високо ефикасен; од кои голем број се резултат од сопствено истражување спроведено во соработка со партнерите и нашите стручни институции. Сите останати состојки се произведени од страна на реномирани производители, кои се сертифицирани, и се вградуваат во Сано производите потполно свежи, скоро директно од производната линија.

Второ – Советодавниот концепт. Сано производите се применуваат со високо стручно советување од страна на Сано советникот. Секој купец ја има на располагање оваа вредна услуга, чија цел е постигнување на оптимална економска ефикасност со Сано концептот, на секоја фарма на која се применува. При советувањето се користат најсовремени модели за пресметка на оброкот – од изборот на рецепти со оптимални цени, преку балансирањето на оброкот на ниво на енергија и протеини, потоа со оптимизирање на амино-киселинскиот состав со специјализирани компјутерски модели, до проценка на сварливоста на оброкот и опсегот на сопствената синтеза на протеини.

Трето – Строга програма за контрола на квалитетот и посебна служба која спроведува и обезбедува целосно следење на секоја поединечна компонента од производителот до консумацијата на храната кај животните, со сукцесивни методи на следење на резултатите и во текот на процесот на варење и подоцна производството.

Производните резултати се следат на ниво на целото стадо и секое поединечно животно со интегрирани електронски модели, што овозможува собирање на прецизни информации и комплетен увид во производните параметри, циклусот на репродукција и рана дијагностика на здравствени пореметувања.

Се заедно – како целосен систем овозможува постигнување на оптимални производни резултати  на животните со најнизок можен трошок, што доведува до зголемување на профитот на претпријатието – фармата – за производство на месо и млеко.

Вашиот директен контакт со нас

Сано – Современа прехрана за животни
+389 02 2600 041
+389 02 2626 960

Дознајте за нашите производи за здрав развој

Види резултати
39 резултати спрема бараниот критериум
39

Премикси

Товни свињи

Почеток на тов
Завршни тов

Назимка

Фаза на тов 1

Молзни крави

Период на засушување

Бикови

Тов на бикови фаза 2

Јунци

Одгој на јунци фаза 1
Одгој на јунци фаза 2

Pages