Обука за стручен советник

Единствен вид на обука

Обуката на Сано академијата за сертифициран стручен советник во областа на исхрана на говеда и свињи трае 9 месеци. Моделите на обука (настава на Сано академијата како и обука на работното место во поединечни региони) се надополнуваат чекор по чекор и вклучуваат настава по научно стручни теми како и потребни компетенции во областа на советување и продажба, реторика и презентации како и современо управување на односите со клиентите.  
Обуката на работното место опширно го спроведува искусен/-на Сано стручен советник/-чка и тренер. По завршувањето на обуката, во траење од 9 месеци, се врши полагање на академијата и се доделува  диплома. Сано на Сано академијата нуди бројни можности за усовршување и дополнителни квалификации, на пр. за консултант - специјалист/-ка, за раководител на продажба, како и за ментор/-ка.
 

Вашиот директен контакт со нас

Сано – Современа прехрана за животни
+389 02 2600 041
+389 02 2626 960
Ул. Босна и Херцеговина 55
1000 Скопје
Македонија