Impressum

Impressum

Уредник:

Сано - Современа прехрана за животни д.о.о.е.л.
Адреса: ул.Босна и Херцеговина бр.55, 1000 Скопје
Телефон:  +389 (2) 26 00 041
Телефакс: +389 (2) 26 26 960
е-маил: sano@sano.mk

 

Сано - Современа прехрана за животни д.o.o.е.л

Сите текстови и останати содржини не можат да се употребат, ниту делумно ниту целосно, без писмена согласност од Сано – Современа прехрана за животни д.о.о.е.л. Сите регистрирани називи кои се користени на оваа страница се сопственост на наведеното претпријатие.

 

Известување за одговорност:

И покрај внимателната контрола на содржината, не одговараме за содржините на надворешните линкови. Уредниците на тие страници се одговорни за нивната содржина.