Концепт за стручно советување

Профитирајте и Вие од Сано концептот за стручно советување

Компетентно советување и анализа

Единствениот Сано концепт за стручно советување го обединува искуството и стручното знаење, но и многу повеќе од тоа: овој концепт претставува целосен пристап кој ги опфаќа сите елементи на производство на млеко кој – секој поединечно – но, обединети со Сано концептот – обезбедува профит во производството. Нагласуваме дека профитабилно производство не значи секогаш и најголемо производство. Профитабилноста зависи од личните активности на секоја фарма, кои се утврдуваат во секој случај поединечно.

 

Во 7 чекори до здрав раст

На почетокот, земјоделецот со Сано стручниот советник за исхрана на животни ги одредуваат целите на домаќинството.

Понатамошната анализа е подобрување на продуктивноста. Сано стручниот советник за исхрана на животните ја забележува моменталната состојба од областа на држење, исхрана, репродукција и здравјето на животните. 

. Сано стручниот советник за исхрана на животните ги вреднува сите информации и изработува прилагодена, целна и целосна стратегија за домаќинството и исхраната на животните. 

Сано стручниот советник за исхрана на животните презентира изработен план мерка и оптимална стратегија за исхрана на животните, која ги вклучува сите наведени елементи на производство.

 

Вашиот директен контакт со нас

Сано – Современа прехрана за животни
+389 02 2600 041
+389 02 2626 960
Ул. Босна и Херцеговина 55
1000 Скопје
Македонија