Каде теоријата ја пресретнува праксата

Едукација на фармери и ветеринари

Заради потребата од систематско пренесување на знаењето и вештините кои им се потребни на современите фармери за профитабилно производство, Сано основа посебна Сано Академија. Сано академијата нуди современи семинари и ефикасни практични курсеви со следниве теми:

  • оптимална исхрана на животните и стратегија за исхрана 
  • сточарство и здравје на животните
  • управување со домаќинство кое е ориентирано према иднината  
  • современ менаџмент на стадото
  • Трошковно оптимиран оброк 

Целта на Сано академијата е да им ја пренесе актуелната состојба во науката и истражувањето, како би биле подготвени за професионалното секојдневие.

Вашиот директен контакт со нас

Сано – Современа прехрана за животни
Раководител на Сано Академијата
+389 02 2600 041
+389 02 2626 960
Ул. Босна и Херцеговина 55
1000 Скопје
Македонија