1

Сано Академија

Со одлично знаење секогаш еден чекор напред

Сано Академија

Со одлично знаење - секогаш еден чекор напред

Повеќе од 15 години Сано академијата обезбедува компетентна обука и усовршување на своите вработени земјоделци, ветеринари и советници. Сано академијата во рамките на меѓународната експанзија важи за стратешки фактор на успехот во компанијата. 
Целните програми за надоградба и усовршување им овозможуваат на нашите соработници сеопфатен стручен и личен развој на Сано академијата. На овој начин сме сигурни дека нашите стручни советници/-чки и консултанти - специјалисти/-ки, располагаат со актуелното стручно знаење, како би можеле и за напредните советодавни ситуации на земјоделските домаќинства да препорачаат оптимални решенија.  
Сано академијата нуди и за земјоделците и за Сано застапниците интересни усовршувања и високо квалитетни стручни конференции на кои се стекнуваат практични искуства во областа на исхраната, здравјето на животните како и современ менаџмент. Со поголемо знаење сте подготвени за предизвикот на современото сточарство. 
Програмата ја спроведува ангажираниот тим на академијата, кои практичните содржини ги пренесуваат со голема професионалност, воодушевување и ентузијазам. 
Тргнете со нас во успешна иднина користејќи ги предностите од програмата на Сано академијата. 

Ваша Сузана Топиќ
Раководителка на Сано Академијата
 

Вашиот директен контакт со нас

Сано – Современа прехрана за животни
Раководител на Сано Академијата
+389 02 2600 041
+389 02 2626 960
Ул. Босна и Херцеговина 55
1000 Скопје
Македонија

Обуката на Сано академијата за сертифициран стручен советник во областа на исхрана на говеда и свињи трае 9 месеци. Моделите на обука (настава на Сано академијата како и обука на работното место во поединечни региони) се надополнуваат чекор по

Заради потребата од систематско пренесување на знаењето и вештините кои им се потребни на современите фармери за профитабилно производство, Сано основа посебна Сано Академија. Сано академијата нуди современи семинари и ефикасни практични курсеви

Овде се работи за интегриран концепт на учење, кој оптимално ги користи можностите од интернетот во комбинација со класичните методи и медиуми на учење. На нашите учесници им овозможува учење, комуникација, информирање и управување со знаење,