Стручни совети за исхрана на свињи

За многу прасиња и многу месо

Вредниот удел на кртина кај товните свињи зависи и од исхраната на спрасната маторица, бидејќи бројот на мускули се развиваат уште во матката. По породувањето уделот на немасно месо понатаму се одредува со развојот на прасето и дневниот прираст.

Подоцна, во шталите за тов, важно е животните да не се гојат премногу, а сепак да растат на високо ниво и со правовремено колење да се постигне оптимален процент на удел на кртина. 

Овој пример укажува уште еднаш на взаемното делување кое настанува помеѓу животната и производната фаза.  

Секој кој учествува во производство на свинско месо би требало во овие области да постигне најголем можен ефект.

Понатаму потребно е животните оптимално да се подготват за следната фаза. Тоа ја зголемува добивката во затворен систем и создава одлучувачка предност пред конкуренцијата во производството.    

Значи, успешно производство на прасиња и квалитетно месо можно е само  ако се оптимално задоволени потребите на животните во различните животни и производни фази. 

Вашиот директен контакт со нас

Сано – Современа прехрана за животни
+389 02 2600 041
+389 02 2626 960

Weiterer Inhalt

niojio

Како се постигнува тоа?Одговорот е едноставен – јасни придобивки кој ги остварува потрошувачот со примената на Сано концептот, а тоа е подобрување на финансиските резултати на претпријатието.Што ги прави Сано производите единствени и

Компетентно советување и анализаЕдинствениот Сано концепт за стручно советување го обединува искуството и стручното знаење, но и многу повеќе од тоа: овој концепт претставува целосен пристап кој ги опфаќа сите елементи на производство на млеко

Сано стои зад квалитетот на секое ниво на создавање на нови вредностиНашата цел е подобрување на процесот за здрав раст на претпријатието – нашиот потрошувач.  На патот према таа цел чекориме доследно со помош на докажани и иновативни