Совети за исхрана на говеда

За многу млеко

Секое животно поминува низ различни животни и производни фази. Од задоволувањето на потребите во поединечните фази зависи и понатамошниот успех во поглед на здравјето и ефикасноста на животните. Така, на пример, на млечноста на кравите  во голема мерка влијае одгојот на телињата и јуниците. Од исхраната на кравите во периодот на засушување пак зависи плодноста, појавата на млечна грозница како и млечноста во следната лактација.   

 

Да би се задоволиле сите потреби на животните во секоја поединечна животна и производна фаза, и истите оптимално да се подготват за следната фаза, Сано разви специјални концепти за исхрана.

Вашиот директен контакт со нас

Сано – Современа прехрана за животни
+389 02 2600 041
+389 02 2626 960

Weiterer Inhalt

niojio

Како се постигнува тоа?Одговорот е едноставен – јасни придобивки кој ги остварува потрошувачот со примената на Сано концептот, а тоа е подобрување на финансиските резултати на претпријатието.Што ги прави Сано производите единствени и

Компетентно советување и анализаЕдинствениот Сано концепт за стручно советување го обединува искуството и стручното знаење, но и многу повеќе од тоа: овој концепт претставува целосен пристап кој ги опфаќа сите елементи на производство на млеко

Сано стои зад квалитетот на секое ниво на создавање на нови вредностиНашата цел е подобрување на процесот за здрав раст на претпријатието – нашиот потрошувач.  На патот према таа цел чекориме доследно со помош на докажани и иновативни