1

Ausbildung bei Sano

Теорија во пресрет на пракса

Земјоделци и ветеринари

Повеќе од две третини на земјоделци и ветеринари разменуваат искуства со стручните колеги, барајќи помош и предлози врзани за важни теми од областа на исхраната на животните, здравјето на животните или управување на домаќинствата. Сано академијата со своите семинари во голема мерка ја унапредуа оваа важна размена на искуства.  Особеноста е: Со пренесувањето на теоретското знаење во комбинација со семинарите на земјоделското домаќинство, семинарите нудат ефикасен пристап ориентиран на пракса кои веднаш можат да се применат во оперативната пракса.     
На тој начин, домаќинствата ориентирани према иднината добиваат иновативни предлози и методи да би во иднина продолжиле да работат со добивка. Успешни раководители на домаќинства и ветеринари, својата најважна цел ја гледаат во постојаното подобрување на ефективноста на своето стадо. Затоа иновативните производи и концепти, во комбинација со континуираното усовршување имаат важна улога. 
Сано академијата, со задоволство Ви дава подршка на следниве теми:  

  • оптимална исхрана на животните и стратегија за исхрана 
  • сточарство и здравје на животните
  • управување со домаќинство кое е ориентирано према иднината  
  • современ менаџмент на стадото
  • Трошковно оптимиран оброк 

Нашата цел е на практикантите да им ја пренесеме актуелната состојба на науката и истражувањето да би биле совршено подготвени за професионалното секојдневие.